Kamu Hizmeti Medyaları Nasıl Olacak?

Köşe Yazısı - 23 Ekim 2005, Pazar
İletİşim: Aret Vartanyan
Kamu hizmeti dendiği zaman kamunun tekelini anlamamak gerekiyor. Böyle bir tekel algılaması nedeniyle de topluma kamu medyasını aktarabilmek, kamu medyasını haklı çıkartabilmek çok da kolay bir iş değil.

Kamu medyasının temsil ettiği kitle de sorun yaşanıyor. Kamu medyası kimleri temsil ediyor? Yine kamu medyası dendiğinde akla gelen Rai, BBC gibi kuruluşlar en iyi, en nitelikli elemanları çalıştırıyor. Farklı zevk ve renklere seslenen ve birbirini tamamlayan programlar sunuyor. Eğlenceden daha yüzce amaçları var. Yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor, çok geniş bir kitleye ulaşıyor.

20. yüzyıla baktığımızda ticari amaçların geri planda kaldığını görüyoruz. Ancak yakın geçmişte amaçların değiştiğini izliyoruz. Yine reklam süreleri, siyasi ilişkiler hep dengeliydi. Eşit uzaklıkta duruyorlardı. Şimdi ise tek dayanak kaliteli programlar yapılması. Peki ama kalite nedir? Kimilerine göre sınıfsız bireyler topluluğunu yaratabilmek kalitenin tarifi, kimilerine göre postmodern uygulamaların başarıyla yaşama geçirilmesi. Ancak bol cilalı, gösterişli bir çizgide kalitenin aranması daha yaygın bir yontem. Kalite ciddi bir soru işareti.

Liberallere göre kalitenin ölçütü popülerliği. Bir şey popüler olabiliyorsa kalitelidir. İzleyiciler bu anlayışta bağı9msız tüketiciler olarak kabul ediliyorlar. Kamu hizmeti herkesi üstten görüyor ve maalesef biraz da küstah.

Kamu yayıncılığının herkesi temsil ettiği de bir başka soru konusu. Bazı program tiryakilerinin daha fazla ilgi alanlarına ait yapımları izlemek istedikleri bilinen bir gerçek. Ancak kamunun denge anlayışı bu ihtiyaca cevap verilebilmesini olanaksız kılmakta. Cinselliğe ve siyasete kamu yayıncılığında ürkek yaklaşılıyor. Liberaller özgürlük diye bağırıyor. Kalite istiyoruz diyor. Özgürlük sözde kalan bir .özgürlük. Pazar yayıncılığı yani liberal yayıncılık da aşırı ticarileierek başka kanallardan devletin boyunduruğu altına giriyor. Kalite söylemi liberallerin ağzına sakız oluyor ve işlerine yarıyor. Liberalizmin kusurlarını, eksikliğini kapatmanın en doğru yolu, sınırları ve yapısı çok iyi belirlenmiş kamu yayıncılığıdır denilebilir.

Güneş Altındaki Hükümet

Yeni kamu iletişimi stratejileri çok net ortaya konmak zorunda. Temel soru Kamu yayıncılığı olmalı mı olmamalı mı? Evetse ortaya çıkan sorular cevaplanmalı. Kamu yayıncılığı siyasetçilere nasıl uzak duracak? Finansmanı nasıl sağlanacak? Pazarın serbest özgür liberal medyanın gariban yardımcısı olarak görülmemeli. Yayıncılıkta önemli olan siyasilerin, işadamlarının kucaklanması değil halkın kucaklanması, kamunun faydalanması.

Kamu hizmeti nasıl olacak? Yukarıda da değinildiği gibi bazı soruların cevapları net bulunmalı. Yapılanması, yasal düzenlemeleri, finansmanı... Peki sansür olacak mı? Özgürlük temel kural, sansür istisna. Sansür yapılacaksa haklılığının net olarak ortaya konması gerekiyor. Kamu hizmetinin yazılı bir anayasası hazırlanmalı.

ABD Anayasasının Birinci Değişiklik Maddesi “ Kongre söz ya da basın özgürlüğünü kısıtlayıcı yasa yapamaz” Bu günlük hayatta çok da iyi yürüyecek bir çözüm değil. Örneğin basın özgürlüğü basılı medyayı mı yoksa her gecen gün merkeziliyetçiliğini kaybeden ve çeşitlenen tüm medyaları mı kapsıyor? Söz özgürlüğü nereye kadar?

Başyargıç Hughes ilgili bir davada aldığı kararla diyor ki Birinci değişiklik Maddesi basın kurumlarına tanınan bir ayrıcalık değil bireysel özgürlük mücadelesinin bir sonucudur. Bu devlete karşı bşr sşlah mıdır? Yoksa bireyin kalkanı mıdır? Normalde bir yurttaşın devlete dava açması kolay değil. Bunun maliyetini karşılayamaz. Bu aşamada bilgilenme çok önemli.

Dikkatli Bakış Doktrini 1977 yılında kabul edilem Günışığında Hükümet Yasası’nın temelidir. Dikkatli Bakış doktrini, Eyalet Kurumları’nın her adımlarını açıklamalarıyla sadece aldıkları kararların nedenlerini belirtmek arasında kalıyor. Yasaya göre tüm toplantılar kamuya açıktır. Toplantılarda zabıtlar tutulur. Bunlara da ulaşmanın belli usulleri vardır. Amaç yurttaşı güçlendirmek ve enformasyonu artırmaktır.

Bir başka önemli konu verilerin korunması. Özellikle bilgisayar teknolojisinin gücü bu konuyu gündeme getirdi. Bilgisayardaki verilerin güvence altına alınması gerekiyor. 1985 yılında imzalanan Avrupa Verilerin Korunması Konvansiyonu bunu amaçlar. Fransız yasaları da diyor ki bilgisayar teknolojisi her yurttaşın hizmetindedir. Ancak, insan haklarını, özel yaşamı ve bireysel özgürlükleri zarara uğratmadıkça.

Egemenlik Kavramını Yeniden Düşünürken

Ulus-üstü güçler nasıl denetlenir? Ulus-üstü siyaset kurumlarının sorumluluk taşıması nasıl sağlanacak? Bunun belirli yolları var. En önemlisi yasalar çerçevesinde komisyonların artırılması, güçlenmesi. Ve daha önemlisi Avrupa Parlementosu gibi örgütlerin güçlenmesi ve bunların etkisiyle ulusal izdüşümlerinin yaratılabilmesi. Bu konuda çok yaygın bir fikir var: Uluslararası sivil bir toplum yaratılması. İnsan hakları Bildirgesi gibi eserler de iletişim düzenine inanan idealistlerin çabalarının ürünü.

Büyük bir köy olmak. Medyalar aracılığıyla tüm bilgilere ulaşmak. Medyaları 4. bir güç gibi kullanmak. Yaşanan devrimlerde bunun izleri görülüyor. Örnek:SSCB. Ancak bu bir haberin dünyanın bir ucundan bir ucuna ulaştırılması çok ciddi bir maliyet, yatırım. Bugun nasıl öğreniyoruz biz Türkiye’de yaşayanlar Uganda da olanları. Uluslararası haber ajansları aracılığıyla. Mesela CNN: Bu durumda büyük bir ticari güçle ve yine bir tekelleşmeyle karşı karşıyayız. Para yatırımını yapan istediği gibi bilgiyi taşıyor.

Uydu sayısı, uzayda kimin ne kadar uydu kullanıp yer kullanabileceği ciddi tartışma konuları oldu artık. Hatta hükümetlerin dinlenme, fotoğraf, casusluk endişeleri var.

O halde önce bir konu kesindir ki sivil toplumun oluşması yasa koyuculara ve teknolojiye bırakılamaz. Bunu savunanlar araştırmacı gazetecilik savını ortaya koydu. Onlara göre haber, birilerinin basılı olarak görmek istemediğidir. Tabloid gazeteciliğe kökten karşıdırlar. Siyasal yolsuzlukları incelerler. Sivil toplum, sansüre karşı mücadele veren kurum ve kuruluşların desteklenmesini de gerekli kılar.

Ancak genel kanı olağanüstü durumlarda devletin korkutucu bir güç olması gerekliliğidir. Siyasal sansürcüler, toplumun bağırsaklarında dolaşan solucanları yokedebilmelidir. Tehdit durumunda iletişim özgürlüğünden vazgeçilebilir. Böyle durumlarda iletişim özgürlüğü bir lükstür. Tüm özgürlükler devlet denetimi altındadır. İletişim özgürlüğü, ön denetimin olmamasıdır. Bu da pek yürüyecek gibi değil. Sonuçta içeride bir sivil toplum dinamiği ve uluslararası sivil toplumu yaratma arzusu, dışarıda da IMF, AET, BM gibi oluşumlar ve tabi ki çok uluslu dev şirketler. Silah teknolojisinin gelişmesi, nükleer silah teknolojisinin hem saldıranı hem de saldırılanı derinden etkilemesi, zarar vermesi dışta bağımsızlığa, içte de kayıtsız şartsız egemenliğe son vermiştir.

Küreselleşme denen süreç çok dengesiz. Her şeye göre farklılık gösteriyor. Ekonomik güce, coğrafi konuma, stratejik konuma... Kimisi büyük abi, kimisi gariban kardeş. Ama artık bilinmesi gereken egemenlik yöneticilerin elinde değil. Ulusal devletlerin organları yurttaşlarının hayatlarını tek başına belirleyemiyor. Yerküremiz ortaçağı andıran bir görüntü kazanıyor. Hükümdar o zaman da erklerini alt ve üstlerine paylaştırırdı.

Egemenliğin gerilemesi iletişim özgürlüğü anlamında önemli sonuçlar doğuruyor. 20. yüzyılda devrimci strateji postaneyi, radyo binasını ele gecirmekti. TV binasına sahip olmak iletişim kanallarına sahip olmak demekti. Bugunse bçyle bir olanak yok. Merkez diye bir kavram yok. Tek elden yönetilen iletişim merkezleri kalmadı. Devlet bile merkeziyetçiliğini yitirirken, iletişim araçları nasıl merkezi olabilir?

Strateji çok belli böl ve yönet. Onlarca, yüzlerce küçük iletişim ağı farklı grupların içine giriyor ve bütünde gçrülebilen anlam ağları kuruyor. Bu ağlar yuttaşları siyasal güç yapmak için de potansiyel yaratıyor. Yurttaşların içindeki kölelik yavaş yavaş ölüyor. Yurttaşlar yerel örgütlenmelere gidiyor.

Ancak öyle ya da böyle iletişim özgürlüğü devletlerin hoşgörüsüne terkedilemez. Verilen hak her an geri alınabilir. Devlet, ulusal bayrağı kamuoyu önünde yakma iznini verir mi? Geçici olarak konan her engellemenin de süreklilik kazanma potansiyeli vardır. Devlet dalkavukluk ister. Liberalizm bunları ortaya koyuyor. Ancak liberalizmin de iletişim özgürlüğünde kör bir noktası var. Liberalizm bindiği dalı kesiyor. Bir sürü görüşün olduğu yerde kocaman, mutlu bir aile olunabilir mi? İletişim özgürlüğü kendi istikrarını sağlayamaz. Komünistlerle liberaller, sağcılarla solcular birbirlerinin yollarını kesmeden düşlerini yaratamazlar. Çok doğru bir tanım çatışma toplumsallaşma biçimidir. Ve ne yazık ki iletişim özgürlüğü, iletişim özgürlüğünü yıkmak için kullanılabilir. Özgürlük despotlara da verilir.

Bu yüzden sivil toplumda yurttaşların iletişim özgürlüğü siyasal ve anayasal düzende canla başla savunulmalıdır. Parlemento, demokratik olarak seçilen ve uluslararası bağları olan bir yapı. Anca toplumda derin yarıklar, yaralar varsa bu çok zor. Ancak kalabalık bir tiyatroda sadece zevk olsun diye yangın var diye bağıran birinin içeri tıkılması gerekiyor. Silahla iletişim özgürlüğünü yok etmek isteyen insanların da önündeki engel ancak bu olabilir.

Pazar ve Sivil Toplum
Hem siyasileri denetleyen hem de yurttaşların iletişim araçları olarak devlet dışı medyalar gelişmeli. Yenilenmiş kamu hizmeti siyasal demokrasiyi, kamusal düzenlemeleri ve sivil toplum üzerindeki ticari arayışı azaltmayı birlikte getirebilmeli. Kamu hizmeti de Pazar liberalizmi de sivili, devleti ve aracıları ayırıyor. Devletin dışında ve altında bulunan medyaları güçlendirmek istiyor. Ancak iki ayrılık noktası var. Kamu devlet egemenliği doktrinini reddediyor ve sivil toplumu Pazar rekabetiyle bir tutmuyor. Yani meta üretimiyle yönetilmeyen, kamu parasıyla finanse edilebilen bir yapısı var. Kapitalizm sonrası sivil topluma ihtiyaç duyuyor.

Pazar mekanizması ise sivillerin hayatından çıkamaz. Pazardan etkilenen medya fikirlerin üretiminde ve dönüiümünde önemli. Sivil toplumun ve medyanın Pazar güçleri tarafından yönetilmesi gerekmez. Özdenetimli Pazar ancak bir ütopyadır. Pazar dışı destek ve devlet desteği olmadan gelişip palazlanamazlar. Gerçek olan gayri metalaşma ve sivil toplumun toplumsal yaşamında yeni yatakların yerleşmesi. Devletin ve pazarın sansürün den sıyrılmak için bu şart. Yani ne devletle ne de pazarla özgür iletişim sağlanamaz. Mülkiyet, finansman, program içeriği, asgari güvenceleri belirten siyasal ve yasal çerçeve içinde olmalı. Düzenlemelerde hedef medya imparatorlarını yok etmek değil iletişimin özgürlüğünü sağlamaktır. Pazara yapılan müdahaleler açık, sorumlu ve pozitif olmalı.

Medyaya kamusal müdahale yurttaşların iletişim güçlerini artırmak için olmalı. Kamunun amacı medya tekellerini kırmak ve iletişimin ticari bir amaç değil kamusal bir değer olduğu görüşünü yaymak olmalıdır. Bu amaçla fiyat tarifelerini belirleyen devlet üstü bir düzenleyici mekanizma olmalı. Yayın yoluyla hakaret yasaları da büyük medya kuruluşlarını değil küçüklerini koruyacak yönde olmalı. Çoğu kü.ük bağımsız olmaya çalışan medya kuruluşu bu yüzden batıyor.

Temel amaç her zaman iletişim eşitsizliklerini onarmaktır. Medya yatırım kurullarına da ciddi ihtiyaç var. Sadece bol parası olan medyaya girmemeli. Az parası olan ama medyaya geirmek isteyenlere de destek olunmalı. Bir çeşit vergi sistemiyle bu sağlanabilir. Devlet ve Pazar dengesi iyi kurulmalı. Sivil toplum parasıyla finanse edilen, kar amacı gütmeyen, yasal güvenceler sahip medya kuruluşlarına kavuşulmalı. BBC bu konuda başarılı bir örnek olarak gösterilebilir.

Pazar dışı devlet dışı medyalar teknoljiden de sonuna kadar yararlanacak. Teknoloji demokratik yöntemleri de beraberinde getiriyor. Herkes ucuz yoldan istediği bilgiye ulaşabiliyor. Teknoloji, iletişim araçları kamuya aittir diyor. Maden arazi elde tutulabilir, karış karış sahibi tarafından korunabişllir. Yayın frekansları ise elle tutulamaz... Mikroelektronik teknoloji üreticileri telif hakkı diye bağırıyor Ama izinsiz üretiliyor ve iletiliyorlar. İletişim bir mal değiş tokuşu değil, kamusal topluluklar arasında bilgi akışıdır. Bu eğilim gelişmiş ülkelerde ISDN gibi hatlarla kendini gösteriyor. Sadece iletişim bedeli ödeniyor ve kar amacı güdülmüyor.

Demokrasi, Tehlikeler ve Geriye Dönüşler

Çağdaş kamu yayıncılığı devletçe finanse edilen ama devlet dışında kalan, pazara teslim olmayan ve yurttaşların büyük bölümü arasında fikir dolaşımını sağlayan iletişim kurumları olarak tanımladık.

Evrensel yaklaşımla, çoğulcu yaklaşımda amaç ikilemi var. Evrensel amaçta herkes istediğini söylüyor, diğerindeyse belirli yurttaşların konuşabilmesi için kimi yurttaşların denetim altına alınması gerekiyor. Ayrıca savunulan kamu hizmeti modeli toplumsal çeşitliliğe de uygun. Bu model, demokratik ve farklılık ilkelerini kabul eden bir demokratik şüpheyle yaklaşan ve herkesi ilgilendiren konularda en üst seçimleri yapmayı kimseye emanet etmiyor. Özetle kamu hizmeti, hoşgçrülü ve canlı bir toplumun gerekliliği. Gerçek çoğulculuk ve ifade özgürlüğü. Peki böyle bir iletişim modeli demokrasiye bakışı nasıl etkiler? Demokrasinin avantaj ve dezavantajlarını nasıl etkiler? Bunun için önce demokrasiye bakmak gerekiyor.

Demokrasi kimin kollektif kararlar vermeye yetkili olduğunu ve kararları hangi usullerle vereceğini belirler. Bu usuller eşit oy hakkı, evrensel oylama, çoğunluk yönetimi azınlık hakları, anayasal güvence gibi öğeleri içerir. Sivil toplum güçlü ve çağdaş.

Ancak bugün demokrasi rahat yaşanıyor mu? Gizli güçler var. Kurumlar var. Önemli konularda yurttaşların söz hakkı yok. Yeni demokrasinin de genişlemeye ihtiyacı var. Demokrasiyi haklı çıkartmak için bugune kadar çok fazla dayanak arandı. Kimi Tanrı’ya kimi hukuka, kimi ulusa dayandırdı temellerini. Bugün demokrasinin dostundan çok düşmanı var. Demokrasi tüm muhalifleri haksız çıkaran, tüm farklılıkları bir potada eriten bir oyun değil. Modern dünyada felsefi ve siyasal çoğulculuğa yönelmiş eğilimlerin ortaya çıkmasının bir koşulu. Yunanlı sofistlerim durum mantığına dayanırsak tek evrensel hakikati dstekleyen iddiaları reddeden bir anlayış. Gerçek çoğulculuğun olması için sivil toplumun devletten ayrılması ve her ikisinin de demokratikleşmesi gerekiyor. Ancak o zaman bireyler ifade özgürlüğüne kavuşabilirler. Bu açıdan bakarsak demokrasi ile yenilenmiş kamu hizmeti birbiriyle örtüşüyor. Doğmalara kapılmadan, şüpheci bir yaklaşımla birlişkte hareket ederler.

Tehlikeli Geri Adımlar

Demokratik yönetmin eve kamu iletişiminin uyumlu bir biçimde hayalgüçlerini geliştirmeleri şart. Örneğin çevre. Bugün herkes kaygılı. Sınırları aşan bir korku. Kirlenme ve yok olma. Biliyoruz ki üretici güçler ne kadar güçlüyse bunları ihtiyatlı kullanmak da o kadar önemli.

Demokrasi için dendi ki hem demokrasi hem de özgür basın farklı çıkar gruplarının farklı seçeneklerini değerlendirip kendi adına kullanması veya siyasilerin her ikisini de kötüye kullanması. Demokrasi çoğunluğu ilgilendiren kararların onaylanması söyleminin de suyu çıktı artık. Demokrasilerin bilgili yurttaşlara ihtiyacı var. Bu da ancak fikir kaynaklarına eşit ve açık erişimle sağlanabilir. Kendi kendisini yönetmek isteyen halk, kendisini bilgiden gelen güçle donatmalı.

Demokrasi ve kamuoyu medyaları anlaşmazlığa gidebilir. Anlaşmaların değiştirilmesini sağlayabilirler. Bugün medya, hükümetlerin, şirketlerin ve bilgi imparatorlarının sözlerini yineleyip duruyor. Bilgi akışı yetersiz. Demokrasinin asıl gücü konensusu garantilemesi değildir. Demokrasinin asıl gücü alınan kararların yurttaşlarca gözden geçirilmesidir. Demokratik usullerin bazılarında çoğunluk kör cahildir. Demokrasinin genel uygulanışı halkın liderini seçmesi sonra da liderin halka dönüp susun demesidir. Demokratik usullerde kararın verilmesinden sonra dönüşü de vardır. Fikirlere, fikirle karşı çıkılır. Tehlikelerin izlenmesi, risk yöneticilerinin takip edilmesi iletişim medyalarıyl atakviye edilmiş demokratik usullerle mümkün olabilir.

Teknotronik açıklamaların veya gizli örgütlerin söylemlerine karşı tek panzehir çoğulcu fikir akışıdır. Riskleri ortaya koymanın tek yoludur bu. Rota çizilir, siyasilerin küstahlıkları dizginlenir ve daha iyi için iyinin feda edilmesi engellenir.

Enformasyon Tipileri

Buraya kadar söylenenler özgürlük ve eşitliği tehlikeye atan pazara karşı kamu hizmeti modelini yeniden insa etme gerekliliğinin altını çizdi.

Bugün binlerce iletişim aracı var. Mesaj bombardımanı altındayız. Ama yurttaşların bunları kullanma kapasitesi zayıf. Modern dünyanın başlangıcında arçlar fazla değildi ama eleştiri vardı. Bugunse bir boğulma yaşanıyor. Şaşkına dönmüi ve sadece evet hayır diyebilen insanlar. Gittikçe bir çok haber boşa gidiyor. Çünkü alabileceğimizden fazlasını veriyorlar. Yüzlerce mesaj havada uçuşup yok oluyor her an. Medyanın sınırları tartışılıyor. Ne kadar özel hayata girebileceği konuşuluyor.

Medyayı bir iletişim alanı içinde sadece araç olarak bakılmalı. Araçların çokluğu TV’nin de gücünü azalttı artık. İnsanlar kısıtlı zamanında seçiyor hatta sadece çevresinden duyduklarıyla yetinenler de artıyor. Karmaşadan alabildikleri kadarını alabiliyorlar.

Kitaplar henüz ölmedi. Milyon satan kitaplar var. Kitaplar TV’nin renkli ışıklarına karşı hala bir sığınak.

Gerçek demokrasi de engormasyon devrimi çok önemli. Demokrasi de özgürlüğün tedirginliği var her şey hareket halinde. Demokrasinin avantajı barıi, sessizlik ve iyi kararşarın garantilenmesi değil, yurttaşlara bu kararların niteliğini yargılama hakkını tanımasıdır. İletişimde bir sürü soru olacak. Reklamlar çok mu, programlar niye bçyle, yasalar ne diyor, TV nereye gidiyor vs vs. Önemli olan da bu soruların ve çekişmelerin varlığı. İfade özgürlüğü ve temsil süreci hakkındaki tartışmalardan kurtulmuş toplum ölüyor demektir.

Gelecek

Aslında özelleştirilmiş bir kölelik, belki daha çok devinim, belki sonsuz özgürlük, belki sendikalara yansıyan medya gücü. Bekleyip, göreceğiz.

6560 kez okunmuş Aret Vartanyan

Yazarın diğer yazılarını görmek için tıklayınız.
Klişelerden sıkıldım...   3923 gün önce eklendi
"İnsan" olduğumuzu unutmadan   4006 gün önce eklendi
Mobbing iletişim sektörünü de tehdit ediyor   4239 gün önce eklendi
Hoş Bulduk...   4263 gün önce eklendi
Sosyal mecralar, blog yazarları, ve ötesi...   4275 gün önce eklendi
Gündemimiz çok net: Dijital PR, dijital iletişim, dijital medya...   4490 gün önce eklendi
Başarılı mülakatın sırrı: Kendin olmak   4567 gün önce eklendi
Sen ve Ben’de buluşmak...   4745 gün önce eklendi
Dünyamız için belki de son fırsat: `Yeşil Pazarlama`   4842 gün önce eklendi
Kimin Kime İhtiyacı var?   4973 gün önce eklendi
Dersimiz Dijital İletişim / Dijital PR...   5120 gün önce eklendi
Gerçek haberi, doğru aktarabilmek   5126 gün önce eklendi
PR and PUBLICITY bir ilki deniyor   5174 gün önce eklendi
Sponsorluk, salt görünürlük demek değildir   5231 gün önce eklendi
PR`nin Parlayan Yıldızı Olmak 3   5286 gün önce eklendi
PR`nin Parlayan Yıldızı Olmak 2   5352 gün önce eklendi
PR`nin Parlayan Yıldızı Olmak - 1   5380 gün önce eklendi
Başarılı bir kariyer için...   5393 gün önce eklendi
Yunan Tanrıları ve PR Şirketleri   5441 gün önce eklendi
Araştırmalar ne diyor?   5469 gün önce eklendi
PR Eşit Değildir Medya İlişkileri / Kısa egzersiz ve e-pr   5507 gün önce eklendi
Yaşın Önüne Geçilemeyen Kaderi   5546 gün önce eklendi
TESCO Mucizesi…   5595 gün önce eklendi
Sosyal Sorumluluk Derken...   5615 gün önce eklendi
PR Sektöründe Performans Değerlendirmesi   5652 gün önce eklendi
500 YTL fee ile 50 müşteri   5693 gün önce eklendi
Volvo Örneğinde Halkla İlişkiler Sektöründe Benchmarking…   5722 gün önce eklendi
Soruları Yanıtlamak ya da Yanıtlamamak   5749 gün önce eklendi
PR Nedir? / PR ve Pazarlama İletişimi I   5791 gün önce eklendi
PR Nedir? Ne değildir?   5826 gün önce eklendi
• Kamu Hizmeti Medyaları Nasıl Olacak?   5842 gün önce eklendi
MEDYA ve DEMOKRASİ   5874 gün önce eklendi
Mesaj Bombardımanı Altında Yaşamak   5890 gün önce eklendi
Kurumsal Sorumluluk ve CSR Report   5901 gün önce eklendi
YORUMSUZ   5915 gün önce eklendi
…Önce “Güven”   5925 gün önce eklendi
Çöpe Giden Sunumlar İmha Ünitesi   5936 gün önce eklendi
Türkiye kendini tanıtmayı öğreniyor mu?   5945 gün önce eklendi
Global Pazarlama Anlayışı ve Pazarlama İletişimine Etkileri   5957 gün önce eklendi
Virgin Flight’dan güncel bir iletişim dersi   5964 gün önce eklendi
Buzz...   5966 gün önce eklendi
Müşterilerinizin Gen Haritalarına Sahip misiniz?   5970 gün önce eklendi
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmış olmalısınız.